Projektovanie elektrických rozvodov predstavuje špecializovanú profesijnú činnosť, ktorý vyžaduje využívanie správnych nástrojov a doplnkov. Jedným z nich je i program GstarCAD s nadstavbou CADProfi Electrical.

Projektovanie stavebných a architektonických objektov je v súčasnej dobe realizované už takmer výhradne prostredníctvom softvérových nástrojov označovaných ako 2D CAD systémy. Tieto nástroje v podstate simulujú pôvodné manuálne projektovanie na papierové výkresy s tou výhodou, že eliminujú časovú náročnosť i objem dokumentácie generovaný kvôli variantným riešeniam či nutným zmenám, a možnosťou implementácie ďalších profesijných návrhov, ako sú napríklad riešenia elektrických rozvodov. Tieto sa museli v minulosti riešiť tvorbou samostatného výkresu, do ktorého sa inštalácie zakresľovali, vďaka CAD programom je však možné pracovať s jedným základným výkresom, ktorý sa na potrebnú časť dokumentácie adaptuje.

Dostupné programy pro návrhy elektrických rozvodov

Najznámejším 2D CAD programom určeným pre architektonickú či projekčnú činnosť je AutoCAD, ktorý bol vytváraný ako univerzálny CAD nástroj pre projekčnú činnosť v dvoch dimenziách (jednotlivé roviny – pôdorys, rezy, pohľady – sú v tomto nástroji vytvárané samostatne) s možnosťou rozšírenia o knižnice zariaďovacích predmetov a profesijných sád nástrojov. Tento CAD program si väčšina profesionálov vyberá najmä kvôli zvyku a kompatibilite, tú je však možné zaistiť i prostredníctvom iných softvérových riešení ponúkajúcich i ďalšie výhody. Hlavnou nevýhodou je u programu AutoCAD jeho cena, ktorá nadväzuje na predplatné. To síce používateľovi sprostredkuje kontinuálne aktualizácie, je však platené mesačne a pre špecialistov, ktorí ho potrebujú iba občas, pomerne veľkou investíciou.

Ponuka programov spoločnosti GS Soft

Spoločnosť GS Soft vytvorila výhodný alternatívny 2D CAD softvér, ktorý je predávaný s trvalou licenciou a pritom plne kompatibilný s inými CAD programy vďaka využívanie rovnakého projekčného prostredia i formátu DWG. Balíček programu GstarCAD v štandardnej verzii predstavuje nástroj, ktorý je možné využiť ako k projektovanie v dvoch rozmeroch, v profesionálnej verzii je potom rozšírený i o objemové modelovanie. Pre potreby efektívneho profesijného využitia je vhodné program doplniť o nadstavbu, ktorá obsahuje nielen knižnice, ale i sady nástrojov odpovedajúcich danej oblasti, ak sa teda zameriavate na elektroinštalácie, bude pre vás ideálna nadstavba CADProfi Electrical.

Program GstarCAD

Používanie softvérového nástroja GstarCAD je výhodné nielen po finančnej stránke či z hľadiska časovej úspory, ktorú prináša v porovnaní s inými špecializovanými nástrojmi. Plná kompatibilita a práca priamo v DWG formáte uľahčí spoluprácu s ďalšími používateľmi eliminujúcu nutnosť prevodu dát či ich exportu/importu. Program je naviac vybavený aplikačným rozhraním využívajúcim niekoľko štandardných protokolov, čo umožňuje jeho prepojenie s ďalšími softvérovými nástrojmi iného charakteru. Doplnky a nadstavby programu sú koncipované tak, aby vyhoveli požiadavkám konkrétnej aplikácie, s týmto programom tak môžete pracovať rýchlo a efektívne v ktorejkoľvek z ponúkaných oblastí.